porozmawiaj z ekspertem

dowiedz się jak skutecznie osczędzać przy budowie, urządzaniu domu...

zadaj pytanie ekspertowi

Regulamin

ocena: 12345

tagi artykułu: brak tagów

ostatnia edycja: 2013-06-03 10:08:56

Regulamin korzystania z serwisu ekooszczedni.pl

 

I. Ogólne regulacje


1. Użytkownik Serwisu ekooszczedni.pl zwany dalej Użytkownikiem, może założyć i korzystać nieodpłatnie z konta w Serwisie.


2. Użytkownikami są osoby fizyczne, które dokonały rejestracji konta i posiadają dane dostępowe do swojego konta w Serwisie.


3. Założenie konta w Serwisie jest tożsame z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu, zwanego dalej Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


4. Aktywowane konto umożliwia korzystanie z aktywności w serwisie ekooszczedni.pl.


5. Aktywności w serwisie ekooszczedni.pl polegają na dodawaniu przez Użytkowników: wpisów tematycznych, artykułów, zdjęć oraz filmów wideo przypisanych do konkretnych kategorii. Zamieszczane artykuły i porady muszą mieć charakter „kompendium wiedzy i praktycznego poradnika”, nazwy handlowe mogą pojawiać się tylko jako przykłady konkretnych rozwiązań i nie mogą jednoznacznie zachęcać do konkretnego produktu/usługi. Obok zamieszczonego tekstu można podawać nazwę firmy, z której pochodzi dany materiał oraz link do witryny danego dostawcy/ producenta w celu poszerzenia informacji na temat danych rozwiązań . W serwisie nie można zamieszczać treści reklamowych, promocyjnych oraz danych kontaktowych do producentów i dostawców. W serwisie istnieje również możliwość komentowania i edytowania zamieszczonych tekstów, jednak bezpodstawne usuwanie czy edytowanie tekstów jest zakazane.


6. Użytkownik może pobierać treści ze strony (teksty, filmy, zdjęcia) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że każda, wykorzystana poza serwisem ekooszczedni.pl treść, będzie podpisana imieniem, nazwiskiem lub nickiem autora danej treści.


7. Użytkownik, po założeniu konta, może w dowolnym momencie zmienić dane podane w swoim profilu osobowym, oprócz danych personalnych i wybranej nazwy konta.


8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść wpisów, moderowania komentarzy, danych zawartych w profilach. O każdej ingerencji Użytkownik będący autorem modyfikowanej treści, zostanie poinformowany.


9. W przypadku naruszenia ogólnych zasad netykiety i/lub niniejszego regulaminu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie od administratorów serwisu, a jeśli uporczywie będzie łamał wspomniane zasady, administrator serwisu ma prawo do bezpowrotnego usunięcia jego konta, jak również zablokowania możliwości ponownej rejestracji.


10. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników, administratorzy serwisu mogą zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.


11. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:


a)  sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,


b)  jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania swoich danych,


c)  skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do konta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),


d)  udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,


e) informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania,


12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do:


a)  zmiany parametrów konta oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu, 


b)  okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,


c)  skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się w Serwisie,
 

d)  całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług w Serwisie, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika,

 

13.Użytkownik udziela administratorowi zgody na wykorzystywanie danych użytkownika, w celu komunikacji z Użytkownikiem oraz do celów komercyjnych.


14. Administrator serwisu informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie operacyjnym Użytkownika są umieszczane pliki cookie, co jest konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu.


15.Wszelkie prawa do zarządzania Serwisem i pobierania pożytków z Serwisu przysługują wyłącznie Właścicielowi. Użytkownikom Serwisu nie przysługuje żadne wynagrodzenie związane z tym statusem.


16. Artykuły i inne Materiały zamieszczane przez Użytkowników mogą dotyczyć wyłącznie treści związanych z tematyką jakiej dotyczy Serwis, a więc szeroko rozumianego budownictwa energooszczędnego, pasywnego, ekologicznego i wszelkie informacje związane z ekonomiczną eksploatacją budynku i eko-rowiązań. Zamieszczane treści muszą być zgodne z warunkami korzystania z serwisu określonymi w punkcie 5 dotyczącym Ogólnych Regulacji.


17. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, przyjętych zwyczajów i dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie Materiały, w tym teksty zamieszczane przez Użytkowników, powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich.
 

18. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.

 

19.Przesyłając materiały na adres: redakcja@ekooszczedni.pl  lub umieszczając materiały  na stronie serwisu, Użytkownik udziela:

 

nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z materiału umieszczonego przez Użytkownika, powielanie takiego materiału, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez serwis , w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Strony w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału oraz znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności w następującym zakresie:


a)  utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne),


b)  zwielokrotniania Utworów określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,


c)  wprowadzania Utworów do obrotu,


d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera,


e)  wykorzystania Utworów w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych,


f) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów,


g)  nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych,


h)  nadawania za pośrednictwem satelity,


i)  nadawania w kinie,


j)  tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych,


k)  wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,


l)  modyfikowania Utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości Utworów oraz ich pojedynczych fragmentów,


m) wystawiania Utworów,


n)  wyświetlenia Utworów,


o)  najmu Utworów,


p)  dzierżawy Utworów,


q)  umieszczania Utworów na towarach lub ich opakowaniach,


r)  używania Utworów we wszystkich formach reklamy,


s)  zarejestrowania Utworów jako znaków towarowych w kraju i za granicą,


t)  nadawania Utworów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),


u)  swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy,

20. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres e-mail: redakcja@ekooszczedni.pl
 

21. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronach Serwisu.

 

II. Treści

 

Użytkownik korzystający z serwisu ekooszczedni.pl oświadcza, iż:

 

1. Umieszczane w posiadanym koncie treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.


2. Przysługują mu majątkowe prawa autorskie do umieszczanych treści i nie są one ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet.


3. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w treściach, a których zgoda jest konieczna do publikacji treści, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie.


4. Właściciel konta na Serwisie ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w jego profilu.

 
III. Odpowiedzialność Właściciela i Użytkowników


1. Właściciel nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opinie, informacje i materiały znajdujące się w Serwisie oraz treści w nich zawarte, które nie zostały przez niego opracowane i zamieszczone w Serwisie.
 

2. Właściciel nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opinie, informacje i materiały oraz treści w nich zawarte znajdujące się w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Serwisie.
 

3. Właściciel nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:


a)  jakiekolwiek szkody, krzywdy, itp. spowodowane wykorzystaniem z porad, informacji, itd. zawartych w Serwisie ze względu na konieczność uprzedniej konsultacji swoich działań z kompetentnym specjalistą,


b)  treść, prawdziwość, wiarygodność i aktualność zamieszczonych przez Użytkowników treści, komentarzy do artykułów i opracowań, aczkolwiek zobowiązuje się do podejmowania starań w celu moderowania treści zamieszczanych przez Użytkowników i usuwania na bieżąco treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Mimo to osobom trzecim nie przysługują przeciwko Właścicielowi jakiekolwiek roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw przez Użytkowników,


4. Za treść komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników, w tym także komentarzy usuniętych przez Właściciela, ponoszą odpowiedzialność Użytkownicy.
 

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają w szczególności z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych. Właściciel zastrzega sobie prawo zaprzestania w dowolnym momencie prowadzenia Serwisu.
 

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę Materiałów umieszczonych w Serwisie w związku z przerwą lub zaprzestaniem jego funkcjonowania bądź ze skorzystaniem przez Właściciela z jakichkolwiek jego uprawnień.


7.Użytkownikom nie przysługują wobec Właściciela żadne roszczenia z tytułu zamieszczenia Materiałów Użytkownika w Serwisie lub przesłanych Właścicielowi w inny sposób.
 

8.Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Właściciela z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika bądź w związku z naruszeniem jakichkolwiek zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

IV. Rejestracja


1. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że: 


a)  są one zgodne z prawdą, 


b)  wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),
 

c)  wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i pokrewnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.) od administratora serwisu,


d)  administratorem danych osobowych Użytkowników jest administrator serwisu,


2. Konta założone w oparciu o fałszywe dane personalne, będą usuwane z Serwisu po ujawnieniu tego faktu.


3. Użytkownik dokonując aktywacji swojego konta, zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami obyczajowymi i postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:


a)  unikania w nazwie konta wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających godność osób i grup społecznych,


b)  szanowania praw innych użytkowników, szczególnie praw majątkowych i osobistych praw autorskich,


c)  przyjaznego użytkowania Serwisu,


4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w Serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu,


5. Kontakt administratora serwisu z Użytkownikami Serwisu będzie odbywał się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących adresów e-mail: redakcja@ekooszczedni.pl


6. Prawa i obowiązki administratora serwisu i Użytkowników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w Serwisie oraz w siedzibie firmy Energa S.A., ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk w godzinach  od 09.00 do  17.00.

 

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy, wskazany przez administratora serwisu.


9. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 
V. Polityka Prywatności


1. Użytkownicy, którzy będą chcieli zarejestrować się w Serwisie zostaną poproszeni o podanie swoich danych wskazanych w § 4 ust. 10 Regulaminu Serwisu oraz o wybranie nazwy identyfikującej go w Serwisie (loginu) oraz podanie hasła autoryzacyjnego składającego się z co najmniej 6 znaków.


2. Rejestrując się do Serwisu Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Energa S.A., ul. Reja 29, 80- 870 Gdańsk (administratora danych osobowych) w celach umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu.


3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny i może być dokonane jedynie przez osobę pełnoletnią.
 

4. Użytkownicy mają prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych udostępnionych Właścicielowi, a zwłaszcza do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 

5. Jeśli w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zaznaczy opcje wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z marketingiem i promocją wyrobów Właściciela, to Właściciel będzie miał prawo ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa w wymienionym zakresie.
 

6. Użytkownicy w formularzu rejestracyjnym zostaną także zapytani o wyrażenie zgody na przekazywanie im drogą mailową informacji handlowych. Zaznaczenie tej opcji będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na adres elektroniczny informacji handlowej dotyczącej wyrobów Właściciela.


7. Użytkownicy, którzy będą chcieli zalogować się do systemu, w tym także w związku z zamieszczeniem ogłoszenia, będą zobowiązani do podania loginu i hasła. Wszystkie dane zamieszczone w Materiale będą widoczne i publicznie dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, na co Użytkownicy wyrażają zgodę. Autorstwo Materiału zostanie oznaczone poprzez wskazanie loginu Użytkownika.

 

8. Użytkownicy mają obowiązek wprowadzenia do Serwisu zmienionych danych, jeżeli jest to konieczne dla jego prawidłowego funkcjonowania (zmiana adresu email, zmiana nazwiska lub imienia).
 

9. Dane Użytkowników Serwisu nie mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników Serwisu bez ich wyraźnej zgody. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie.
 

10. W przypadku, gdy inni Użytkownicy serwisu będą korzystać z danych w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Właściciel nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 

11. Właściciel zobowiązuje się do dbania o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności serwisu ekooszczedni.pl. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom trzecim nie związanym z Właścicielem, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą lub zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


12. Właściciel informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie pliki zwane cookies. Instalacja plików jest konieczna do poprawnego odbioru Serwisu. W plikach "cookies" znajdują się informacje konieczne dla poprawnego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych niezbędnych dla autoryzacji Serwisu.


13. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane dane osobowe.

14. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się przez Serwis plikami cookies. Pliki cookies są niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu. Są one również wykorzystywane w celu dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

15. Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na Serwisie.


16. Podsumowując, akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności:


a)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zapewnienia funkcjonowania Serwisu,


b)  wyrażenie zgody na publikację treści autorstwa Użytkownika na zasadach wskazanych w Regulaminie,


c)  wyrażenie zgody na utrzymanie komunikacji elektronicznej (wymiana e-maili) z Właścicielem Serwisu w zakresie przewidzianym celem Serwisu,


d)  zobowiązanie do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących wywołać po stronie Właściciela Serwisu szkodę lub stawiać go w złym świetle,


e)  zobowiązanie do przekazywania w ramach Serwisu jedynie informacji prawdziwych,


f)  przyjęcie do wiadomości i akceptację ograniczeń odpowiedzialności Właściciela Serwisu wskazanych w Regulaminie,


g)  zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu,


h) deklarację woli współtworzenia Serwisu, dzielenia się z jego Użytkownikami własną wiedzą i współpracy z Właścicielem Serwisu,


 


Podziel się:

Oceń ten artykuł

12345Zaloguj się aby oceniać artykuły.
Wstaw linka na stronę / bloga / forum - Kliknij!

dodaj swój komentarz do tego artykułukomentarze użytkowników (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy - bądź pierwszy i dodaj swoją wypowiedź!

Zaloguj się, aby komentować artykuły...